ekoruna_nove
Živá platforma vytvářející samostatnou, soběstačnou a svobodnou komunitu pro všechny svobodně smýšlející lidi.

Všeobecné obchodní podmínky

Důležité informace o obchodních podmínkách

Pro všechny, kteří chtějí vědět přesně od A do Z všechny důležité informace.

Tyto podmínky použití nabudou pro všechny uživatele účinnosti dne 10. června 2020. Podmínky použití jsou zároveň smlouvou s uživatelem.

Toto jsou smluvní podmínky mezi vámi a spolkem E-koruna z.s. („E-koruna“), které upravují vaše používání účtu E-koruna a služeb E-koruna a které souhrnně označujeme termínem „podmínky použití“. Tyto podmínky se vztahují pouze na účty E-koruny rezidentů následujících zemí: ČESKÁ REPUBLIKA
Pro fyzické osoby platí, že pokud chtějí uzavřít smlouvu o založení účtu E-koruna a používat služby E-koruna, musí jim být více než 18 let a musí být plně způsobilé k právním úkonům. Pro firmy platí, že musí být registrované v některé z výše uvedených zemí.
Chcete-li používat služby E-koruna, je potřeba, abyste si založili účet E-koruna. Založením a používáním účtu E-koruna souhlasíte s dodržováním všech smluvních podmínek této smlouvy s uživatelem.
Přečtěte si pečlivě všechny podmínky této smlouvy s uživatelem a všech ostatních dokumentů, které se na vás vztahují.
Tuto smlouvu s uživatelem a veškeré další výše uvedené dokumenty můžeme čas od času revidovat a upravit. Upravená verze nabývá účinnosti od okamžiku zveřejnění, není-li stanoveno jinak. Pokud tyto změny nějakým způsobem omezují vaše práva nebo rozšiřují vaše povinnosti, zveřejníme oznámení na stránce našeho webu a upozorníme vás na tuto skutečnost nejméně 60 dnů předem. Pokud budete naše služby používat i poté, co dojde ke změně této smlouvy s uživatelem, vyjadřujete tím souhlas s tím, že tyto změny akceptujete. Pokud s jakýmikoli změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit, a to dříve, než tyto změny vstoupí v platnost.

Informace o nás a našich službách
Hlavním předmětem činnosti spolku E-koruna z.s. je vydávání elektronických směnek a šeků a poskytování platebních služeb pomocí elektronických směnek a šeků.
Další informace o nás a našich službách naleznete v našem dokumentu Hlavní informace o projektu E-koruna.
Tuto smlouvu s uživatelem spolu s dalšími právními podmínkami a zákonem požadovanými informacemi týkajícími se používání našich služeb bude mít uživatel neustále k dispozici na webových stránkách spolku E-koruna. Tyto informace vám můžeme také zaslat.
Můžete nás požádat o zaslání kopie jakýchkoli zákonem požadovaných informací (včetně této smlouvy s uživatelem a dokumentu Hlavní informace o platbách a službách) a my vám tyto informace poskytneme ve formě, která umožňuje informace ukládat a kopírovat (například e-mailem).

Založení účtu
Nabízíme dva druhy účtů: osobní a firemní.

Osobní účty
S osobním účtem můžete posílat peníze přátelům a rodině, žádat je o platby a také platit za své nákupy na internetu.
Majitelé některých existujících osobních účtů mohou být vyzváni k jejich aktualizaci (která může zahrnovat také poskytnutí dalších informací spolku E-koruna), aby mohli využívat všechny funkce, které jsou v současné době pro majitele osobního účtu dostupné.
Chcete-li svůj účet E-koruna používat primárně k prodeji, budete si muset založit firemní účet nebo svůj osobní účet převést na firemní účet.

Firemní účty
Firemní účty jsou určeny pro osoby a organizace (ať už jsou či nejsou akciovou společností), které primárně využívají službu E-koruna k přijímání plateb online za prodej či k přijímání příspěvků.
Na firemní účty se mohou vztahovat poplatky, které se liší od poplatků platných pro osobní účty.
Založením firemního účtu nebo převodem osobního účtu na firemní potvrzujete, že účet používáte především pro obchodní nebo komerční účely.

Bezpečné používání účtu E-koruna
Ve vlastním zájmu byste měli podniknout přiměřené kroky, abyste zamezili zneužití vašeho účtu E-koruna. Při používání všech svých zařízení, položek, ID, hesel a osobních identifikačních čísel nebo kódů, které slouží pro přístup k účtu E-koruna a službám E-koruna, dodržujte dostatečná bezpečnostní a kontrolní opatření.
Je nutné, abyste dodržovali všechny přiměřené pokyny, které případně vydáme ohledně toho, jak můžete uchovat bezpečnost vašeho platebního nástroje.
Můžeme vás požádat o ověření jakéhokoli příkazu souvisejícího s vaším účtem tím, že nám poskytnete informace k ověření skutečnosti, že jste příkaz zadali opravdu vy (například zadáním správných přihlašovacích údajů, například e-mailové adresy a hesla), nebo vás můžeme požádat, abyste se pro zadání příkazu přihlásili ke svému účtu.
Údaje na vašem profilu, jako jsou poštovní adresa, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, musí být vždy aktuální.
Určitým třetím stranám můžete výslovně udělovat oprávnění, aby jednaly vaším jménem, a také tato oprávnění můžete rušit a spravovat. V některých případech tak můžete učinit po přihlášení ke svému účtu a v ostatních případech to lze provést přímo kontaktováním třetí strany. Berete na vědomí, že pokud udělíte třetí straně oprávnění, aby jednala vaším jménem, může jí spolek E-koruna sdělit určité informace o vašem účtu E-koruna.
Poskytovatelům služeb třetích stran, kteří obdrželi licence podle platných právních předpisů, můžete povolit:

 • poskytovat služby získávání informací o účtu za účelem získání informací o vašem účtu vaším jménem
 • potvrzovat, zda je na vašem účtu k dispozici částka potřebná k provedení platební transakce s použitím karty, nebo
 • poskytovat služby pro zahájení plateb k zahájení plateb z vašeho účtu vaším jménem.

Udělení oprávnění jakékoli třetí straně jakýmkoli způsobem získávat přístup k vašemu účtu vás nezbavuje žádné odpovědnosti vyplývající z této smlouvy. Nesete odpovědnost vůči spolku E-koruna za veškeré akce, které třetí strany provedou s vaším uděleným oprávněním. Berete na vědomí a zavazujete se, že nebudete spolek E-koruna činit odpovědným a nebudete požadovat odškodnění za jakékoli závazky vyplývající z konání či nekonání těchto třetích stran v souvislosti s oprávněními, která jste jí udělili, a to s výhradou vašich povinných zákonných práv.

Zrušení vašeho účtu E-koruna
Svůj účet E-koruna můžete kdykoli zrušit.
My vám účet můžeme zrušit dle vlastního uvážení po předchozím oznámení a s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Okamžitě vám můžeme účet kdykoli zrušit, pokud:

1. jednáte v rozporu s touto smlouvou s uživatelem a/nebo máme z jiných důvodů v souladu s touto smlouvou oprávnění váš účet zrušit;
2. jste po dobu tří let účet nepoužili; nebo
3. máme podezření, že došlo k přístupu k vašemu účtu bez vašeho svolení.

Pokud se rozhodneme váš účet zrušit, zašleme vám oznámení o zrušení účtu, a pokud to bude s ohledem na důvod jeho zrušení možné, umožníme vám vybrat všechny prostředky, které jsou v našem držení a nejsou předmětem sporu.
Pokud dojde ke zrušení účtu:

 • je platnost této smlouvy s uživatelem okamžitě ukončena, přičemž výjimkou jsou případy, kdy tato smlouva pokračuje i po ukončení, a to v rozsahu a po dobu, které potřebujeme k vyřízení zrušení vašeho účtu a dodržení platných zákonů a předpisů;
 • můžeme zrušit všechny transakce čekající na zpracování a vy přijdete o veškeré zůstatky související se zvláštními ujednáními o financování;
 • můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k našim službám, webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým nebo všem službám či jejich použití;
 • zůstanete i nadále odpovědní za všechny nesplněné závazky vyplývající z této smlouvy, které souvisely s vaším účtem do okamžiku jeho zrušení;
 • můžeme si ponechat informace o vašem účtu v naší databázi pro účely dodržení našich zákonných povinností; a
 • můžeme si po jeho zrušení ponechat přiměřenou část vašich elektronických směnek a šeků, a to po dobu, po kterou to bude z hlediska naší ochrany a/nebo ochrany třetí strany před rizikem storna, poplatků, pokut, penále a jiných závazků jakéhokoli druhu nezbytné. Po uplynutí této doby budete moci veškeré prostředky, které máme ve svém držení a které nejsou předmětem sporu, vybrat. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se prostředků na vašem účtu v okamžiku zrušení, kontaktujte nás.
  Jestliže jste zákonným zástupcem majitele účtu, který je nezpůsobilý k právním úkonům, nebo jste zákonným zástupcem zemřelého a potřebujete pomoc, kontaktujte nás.
  Pokud se rozhodneme z libovolného důvodu ukončit některou ze služeb E-koruna nebo jakoukoli část nebo funkci služeb, zašleme vám oznámení nejméně 60 dnů před ukončením dané služby nebo funkce, pokud v dobré víře nedojdeme k závěru, že:
 • služba nebo funkce musí být ukončena dříve, jak to vyžaduje zákon nebo vztah s třetí stranou; nebo
 • by mohlo vzniknout bezpečnostní riziko nebo značné ekonomické nebo materiální technické zatížení.

Přidávání a odebírání finančních prostředků
Prostředky na vašem účtu jsou z právního hlediska označovány jako „elektronické směnky” a „elektronické šeky.“
Za účelem připsání elektronických směnek na svůj účet nebo za účelem provedení výběru ze svého účtu můžete jako způsob platby použít určitý zdroj financování, jak je dále popsáno v této smlouvě s uživatelem.
Ke svému účtu E-koruna můžete jako zdroj financování propojit bankovní účet, případně toto propojení kdykoli zrušit.
Dostupnost vašich zdrojů financování můžeme omezit v rámci našeho procesu řízení rizik.
Udržujte informace o zdroji financování v aktuálním stavu. Pokud se tyto informace změní, můžeme je aktualizovat pomocí informací a zdrojů třetích stran, které máme k dispozici, aniž byste museli podnikat jakékoli kroky. Při aktualizaci zdroje financování nebudeme měnit žádná nastavení předvoleb, která jsou s daným zdrojem financování spojená. Můžete se rozhodnout bankovní účet potvrdit, abychom mohli ověřit, že je bankovní účet platný a že jste jeho majitelem. Potvrzení můžete provést pomocí postupu pro potvrzení bankovního účtu (v případě bankovních účtů) nebo jiných postupů, o kterých vás můžeme informovat nebo které můžeme příležitostně zveřejnit.

Vaše trvalé oprávnění k tomu, abychom strhávali platby z vašich zdrojů financování
Tím, že si s účtem E-koruna propojíte zdroj financování, nám dáváte trvalé oprávnění automaticky strhávat platby z tohoto zdroje financování (v souladu s touto smlouvou a podmínkami souhlasu (např. přímé bankovní inkaso), který udělil poskytovatel daného zdroje financování k vytvoření a udržení tohoto oprávnění) za účelem získání požadované hodnoty elektronických směnek:

 • k pokrytí:
 • částky platby (včetně poplatků za transakce), pokud použijete svůj účet k poslání platby dalšímu uživateli; a
 • všech částek, které nám dlužíte za své aktivity, jež pomocí našich služeb provádíte jako příjemce plateb.
 • k přidání prostředků na váš účet prostřednictvím možnosti Přidat prostředky v rozhraní vašeho účtu.

Pokud předchozí pokus o stržení platby ze zdroje financování selhal, můžeme se o to pokusit znovu. Jestliže zrušíte jakékoli trvalé oprávnění ze zdroje financování, poskytnete nám náhradu hodnoty jakýchkoli elektronických směnek, které jsme již vydali, a nejsou z tohoto zdroje financování strženy.
Tato oprávnění můžete zrušit tím, že zrušíte propojení mezi zdrojem financování a vaším účtem.

Riziko storna u vašeho zdroje financování a kdy může dojít k použití elektronického šeku
Když nám dáte příkaz, abychom z vašeho účtu provedli platbu jinému uživateli, která je financována z vašeho bankovního účtu, a my tímto způsobem uložíme výsledné elektronické směnky, je tento typ platby z vašeho bankovního účtu označován jako platba elektronickým šekem.
Zůstatek na účtu E-koruna a jeho používání
Z vašich elektronických směnek na účtu nebudete dostávat žádné úroky ani vám z nich neplynou žádné další příjmy. A to z důvodu, že na vašem účtu jsou uloženy pouze elektronické směnky, což je forma peněz, z nichž je na základě evropského práva vyplácení úroků zakázáno. Elektronické směnky rovněž nejsou vkladem ani investicí podle lucemburského práva, takže nejste chráněni lucemburskými systémy pro pojištění vkladů a odškodnění investorů, které spravuje sdružení Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs.
Elektronické směnky na vašem účtu můžete ukládat, přesouvat a směňovat mezi:

 • zůstatkem účtu v elektronických směnkách (v různých měnách) a
 • elektronickými šeky (vždy pod názvem E-koruna) a to kdykoli na základě této smlouvy s uživatelem.

Zůstatek na účtu E-koruna
Provozní část účtu obsahuje váš zůstatek na účtu, což je peněžní zůstatek, který máte k dispozici pro platby nebo výběry.
Pokud používáte naše platební služby k platbě dalšímu uživateli, dáváte nám příkaz, abychom převedli směnky nebo šeky z vašeho zůstatku na účtu E-koruna na účet příjemce.
V zůstatku na účtu E-koruna musíte mít v okamžiku platby dostatek zúčtovaných finančních prostředků, které pokryjí platbu. Platí také další podmínky – viz oddíl níže. Pokud nemáte dostatečný zůstatek na účtu E-koruna nebo jste zvolili upřednostňovaný zdroj financování, požadujete od nás také, abychom vaším jménem získali prostředky z vašeho platného zdroje financování a převedli vám příslušné elektronické směnky, potažmo šeky pro provedení platby na účet E-koruna.
Při výběru peněz musíte mít ve svém zůstatku dostatek finančních prostředků na to, abyste výběr v příslušné době pokryli v plné výši.
Pokud je částka ve vašem zůstatku na účtu E-koruna záporná, jedná se o částku, kterou nám v daném okamžiku dlužíte. (To by se ovšem nemělo stát).

Rezervní účet
Peníze, které jsou ve vašem přehledu účtu označeny jako „čekající na zpracování“, „nezúčtované“, „zadržené“ nebo v daném okamžiku jinak omezené, jsou uloženy v části vašeho účtu, která funguje jako rezervní účet. K prostředkům, které jsou uloženy na rezervním účtu, nemáte přístup a nemůžete je používat.

Vklad a výběr peněz
Vklad peněz
Chcete-li mít na svém účtu elektronické směnky nebo šeky, můžete dle této smlouvy:

 • přijmout na svůj účet platbu od někoho jiného nebo
 • získat elektronické směnky od nás tím, že nám ekvivalentní částku zaplatíte.
 • Elektronické směnky od nás můžete obdržet:
 • automaticky za použití příslušných zdrojů financování, které pokryjí částky plateb, k jejichž odeslání na účty dalších uživatelů nám dáte příkaz (a také poplatky za transakce, které vám budeme účtovat); nebo
 • ručně pomocí možnosti Přidat prostředky dostupné v rozhraní vašeho účtu, abyste nám mohli zaplatit nebo nám dát příkaz strhnout z vašeho zdroje financování částku za příjem elektronických směnek.

Za jakoukoliv platbu prováděnou z vašeho zdroje financování směrem k nám nese zákonnou odpovědnost váš poskytovatel zdroje financování. Nemůžeme nijak ovlivnit, jak dlouho bude platba, kterou nám zasíláte, trvat.
Elektronické šeky (E-koruny) získáte směnou v sekci „směnárna 24/7“
Elektronické šeky (E-koruny) podléhají dennímu úpisu ve výši 0,1643%. Tento úpis se provádí každý den v 0:00 hodin středoevropského času.
Úpis se následně rozděluje mezi všechny uživatele dle výše jejich hodnocení (RATING).
Hodnocení (RATING) se počítá u uživatelů osobních účtů dle výše vytvořených Elektronických šeků (E-korun).
Hodnocení (RATING) se počítá u uživatelů firemních účtů dle výše obratu v Elektronických šecích (E-korunách).
Opakovaná transakce z jednoho osobního účtu na firemní účet v jeden den je ignorována a v hodnocení se neprojevuje.

Výběr peněz

Pokud máte zůstatek na účtu E-koruna v elektronických šecích (E-korunách), můžete je směnit v „Směnárna 24/7“ na elektronické směnky (Kč). Tato operace podléhá směnečnému kurzu respektive poplatku ve výši 1,643% z výše směňované částky.

Pokud máte zůstatek na účtu E-koruna v elektronických směnkách (Kč), můžete vybrat jakoukoli částku tak, že ji převedete na zvolený zdroj financování, který je propojený s vaším účtem E-koruna. Může jít například o bankovní účet. Pokud nám dáte příkaz vybrat z vašeho zůstatku na účtu E-koruna jakoukoli částku, učiníme na základě této smlouvy s uživatelem následující kroky:

 • převedeme elektronické směnky na peníze, které vám můžeme převést na váš zvolený zdroj financování; a
 • dáme naší bance příkaz provést tento převod na váš zvolený zdroj financování.
 

Pokud s ohledem na tuto smlouvu s uživatelem nedojde k žádným dalším prodlevám, snažíme se platební příkaz k výběru zaslat do naší banky do konce následujícího pracovního dne („pracovní den“ znamená den, kdy jsou banky v České republice otevřeny pro veřejnost). Jakmile banka náš platební příkaz obdrží, nemůžeme již nijak ovlivnit, jak dlouho bude provedení platby trvat. V tomto okamžiku přechází zodpovědnost za to, že budou peníze doručeny na váš zvolený zdroj financování, na naši banku, vašeho poskytovatele zdroje financování a jejich platební systémy, což může mít vliv na to, jak dlouho potrvá doručení vašich peněz. Peníze si můžete vybrat tak, že je převedete na:

 • způsobilý bankovní účet (kde takový převod umožňujeme) s využitím:
 • standardního převodu na bankovní účet, který máte propojený se svým (tato funkce výběru či vyplacení bývá někdy označována jako „převod na bankovní účet“).

Výši případných poplatků vám vždy sdělíme předem před zahájením každého výběru.
Zdroj financování (například bankovní účet), na který si chcete nechat elektronické směnky vyplatit, musí být veden v původní měně vybrané při založení vašeho účtu nebo v jiné měně, kterou služba E-koruna podporuje v zemi vašeho bydliště.
Pokud nerozhodneme jinak, můžete výběr ze zůstatku na účtu E-koruna provést pouze v původní měně vybrané při založení vašeho účtu. Chcete-li ze zůstatku na účtu E-koruna vybrat částku v jiné měně, budete muset měnu převést na původní měnu vybranou při založení vašeho účtu nebo tento převod provést při samotném výběru. Bude použit náš směnný kurz transakce.
To znamená, že pokud provedete výběr:

 • zůstatku na účtu E-koruna v jiné měně, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu, může vám být účtován poplatek za převod zůstatku do původní měny; a
 • na váš zdroj financování (například bankovní účet), který je vedený v jiné měně, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu, bude účtován poplatek za převod do měny, ve které je veden vybraný zdroj financování.

Abychom vás a všechny ostatní uživatele chránili před ztrátami a abychom mohli vyhovět našim opatřením proti praní špinavých peněz a dalším právním závazkům, můžeme v některých situacích výběr odložit, a to včetně situací, kdy potřebujeme ověřit, že jste výběr autorizovali, nebo v případech, kdy dochází ke stornu plateb na váš účet E-koruna (například v důsledku chargebacku, storna provedeného bankou nebo sporu zahájeného kupujícím). Pokud při výběru čekajícím na zpracování dojde k omezení vašeho účtu E-koruna či k zadržení platby nebo pokud zůstatek na vašem nebo přidruženém účtu v jakékoli měně klesne pod nulu, budete muset výběr zahájit znovu (až bude omezení nebo zadržení zrušeno nebo budete mít na účtu opět kladný zůstatek).

Pro vaše výběry můžeme nastavit limity, které si můžete najít a zobrazit po přihlášení ke svému účtu E-koruna. Chcete-li limit pro výběry zrušit, je nutné postupovat podle kroků, které vám sdělíme nebo které příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Správa peněz ve více měnách
Když si účet založíte, je nakonfigurován pro použití s původní měnou vybranou při založení účtu.
Původní měna vybraná při založení vašeho účtu je Koruna Česká (Kč).
Váš účet můžeme dále nakonfigurovat tak, abyste jej mohli používat k ukládání peněz a zasílání a přijímání plateb v jiných měnách, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu. Pokud máte na svém účtu E-koruna zůstatek, můžeme vám umožnit jeho převod na zůstatek v jiné měně.
Pokud ve vašem zůstatku na účtu E-koruna není dostatek prostředků na pokrytí částky platby v určité měně, k jejímuž provedení nám dáte příkaz, můžeme převod měny provést z libovolného zůstatku na účtu E-koruna v jiné měně, abychom deficit pokryli. Mohou existovat určitá omezení týkající se míst, kam můžete platby v určitých měnách posílat.
Můžete si zvolit způsob, jakým váš účet spravuje nebo převádí platby přijaté v jiných měnách než v původní měně vybrané při založení účtu. Chcete-li přijímat peníze v jiné měně než v původní měně vybrané při založení účtu, může být nutné vytvořit zůstatek v této měně nebo převést peníze na jinou měnu, kterou můžete na účtu používat.
Platby v určitých měnách lze přijímat pouze automatickým převodem peněz na jinou měnu, kterou můžete používat.
Pokud zůstatek v některé z měn na vašem účtu ukazuje, že nám z nějakého důvodu dlužíte určitou peněžní částku, můžeme tuto dlužnou částku vyrovnat s použitím prostředků z vašeho zůstatku v jiné měně nebo stržením dlužných částek z peněz, které vám přijdou na účet, případně z peněz, které se pokusíte ze svého (a případně i z jiného) účtu vybrat nebo poslat, a stržením finančních prostředků z jakýchkoli vašich pokusů o výběr. Bude-li váš zůstatek na účtu E-koruna ukazovat částku, kterou nám dlužíte, v jiné měně než v Korunách Českých i po 21 dnech, můžeme ji převést na Koruny České.
Dle svého uvážení můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete převádět, nebo pro počet převodů, které můžete provést. Veškerou odpovědnost za rizika spojená s vedením více měn na účtu E-koruna nesete vy. Je zakázáno spravovat a převádět měny za účelem spekulativního obchodování, měnové arbitráže nebo jakékoli jiné aktivity, kterou považujeme za aktivitu prováděnou především za účelem získání nebo vydělání peněz na základě směnných kurzů. Máme právo zadržet, zrušit nebo stornovat jakoukoli transakci, která podle nás tyto zásady porušuje.

Jak provádíme převod měny
Při převodu měny ve službě E-koruna se pro transakci použije kurz, který jsme pro převod dané měny stanovili.
Směnný kurz transakce je pravidelně upravován a zahrnuje poplatek za převod měny, který připočítáváme k základnímu směnnému kurzu, čímž vzniká výsledný směnný kurz platný pro daný převod. Základní směnný kurz vychází z velkoobchodních sazeb na měnových trzích v den převodu nebo v předchozí pracovní den, případně je stanoven podle příslušných vládních referenčních sazeb (pokud to vyžadují zákony či předpisy).
Směnný kurz transakce (včetně našeho poplatku za převod měny) vám můžeme dát k dispozici pro kontrolu během vaší transakce. Pokud transakci dokončíte, může se tento směnný kurz transakce vztahovat na platbu za transakci bez ohledu na to, kdy je zpracována; nebo tento kurz může být platný pouze v případě, že je platba za transakci zpracována ve lhůtě stanovené v průběhu transakce. Po uplynutí této lhůty můžeme použít směnný kurz transakce, který je platný v okamžiku zpracování transakce, nebo převod měny vůbec neprovádět.

Pokud jste povolili platbu na základě smlouvy o fakturaci a my pro tuto platbu provádíme převod měny, použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku zpracování platební transakce. Směnný kurz transakce se podle smlouvy o fakturaci může pro jednotlivé platební transakce lišit.
Můžeme vám poskytnout přístup k nástroji pro převod měn, který vám umožní zjistit, jaký směnný kurz transakce (včetně našeho poplatku za převod měny) se vztahuje na určité převody měn. Veškeré kurzy, které jsou zobrazeny v nástroji pro převod měn, platí pouze v době, kdy nástroj používáte, a mohou se měnit.

Výpisy z účtu a žádosti o záznamy účtu
Výpis z účtu E-koruna není ve verzi 1.0 dostupný.

Poplatky
Hlavní poplatky a zdroje k následným uživatelským odměnám, výplatám renty atp., jsou součástí denního úpisu ve výši 0,1643% ze zůstatku na účtu elektronických šeků (E-korun).

Denní úpisy se netýkají elektronických směnek vedených primárně v Korunách Českých.
Uvedené poplatky zahrnují všechny příslušné daně. Mohou však existovat ještě další daně nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím služby E-koruna nebo nejsou námi ukládány.

Zodpovídáte za uhrazení telefonních poplatků a veškerých poplatků stanovených vaším poskytovatelem internetových služeb nebo podobných či souvisejících poplatků, které vyplývají z vašeho užívání našich služeb.

Naše poplatky si můžeme strhnout z vašeho zůstatku na účtu E-koruna. Naše poplatky související s transakcí si můžeme strhnout z převáděné částky ještě předtím, než vám příslušné prostředky připíšeme na účet E-koruna.

Podrobnosti o obdržených částkách a výši poplatků vám poskytneme buď e-mailem, nebo prostřednictvím historie transakcí (ke které získáte přístup po přihlášení k účtu).
Pokud se na vaši platbu vztahuje poplatek, dáme vám o něm vědět ve chvíli, kdy nám zadáte příkaz k platbě.
Z našich poplatků nelze započítat ani odečítat žádné částky.

Kromě toho si můžeme účtovat poplatky za případné další služby, které vám poskytneme mimo tuto smlouvu s uživatelem. O těchto poplatcích vás budeme informovat v okamžiku, kdy si o danou službu zažádáte. 

Obecná ustanovení pro provádění plateb
Váš příkaz k provedení platby
Příkazy k provedení platby vám můžeme umožnit předávat nám libovolným způsobem, o kterém vás můžeme čas od času informovat. Způsob, jakým příkaz k provedení platby zadáváte, může záviset na typu prováděné platby. Zde jsou příklady:

 • Pokud platíte za nákup nebo přispíváte, umožní vám řada prodejců a/nebo výběrčích finančních prostředků poskytnout nám příkaz k provedení platby prostřednictvím vyhrazeného platebního řešení E-koruna nebo jiné integrace plateb přes E-koruny na jejich webových stránkách.
 • Pokud chcete někomu poslat peníze, můžete použít také funkci Odeslat prostředky, kterou máte k dispozici po přihlášení k účtu E-koruna.
 • Můžeme vás požádat o ověření příkazu k platbě tím, že nám poskytnete informace pro ověření skutečnosti, že jste příkaz zadali opravdu vy (například zadáním správných přihlašovacích údajů, například e-mailové adresy a hesla), nebo vás můžeme požádat, abyste se pro zadání příkazu k platbě přihlásili ke svému účtu.

Zrušení příkazu k provedení platby
Zadaný příkaz k platbě nelze zrušit.

Jak dlouho bude provedení platby trvat?
Když obdržíme úplný příkaz k platbě, odejde vaše platba jinému uživateli z našeho účtu ještě tentýž den. A na účtu příjemce se na E-korunovém účtu projeví v několika sekundách.

Kdy můžeme odmítnout provést platbu
Váš příkaz k platbě můžeme považovat za nedokončený a můžeme odmítnout provedení vaší platby v těchto případech:

 • ve svém zůstatku na účtu E-koruna nemáte dostatek peněz;
 • máme důvod se domnívat, že vaše propojené zdroje financování nemají dostatečné finanční prostředky na pokrytí peněz potřebných k provedení platby;
 • postrádáme od vás některé povinné informace, které jsou vyžadovány při příslušných platebních procesech, které využíváme k přijetí vašich příkazů k platbě;
 • platba přesahuje limit pro posílání peněz, který vám oznámíme při pokusu o provedení platby; nebo
 • máme důvod se domnívat, že ve vztahu k vašemu účtu došlo k zakázané aktivitě, nebo že jiným způsobem porušujete tuto smlouvu s uživatelem.

Pokud příjemce vaši platbu nepřijme
Pokud vám umožníme odeslat platbu příjemci, který nemá účet E-koruna, bude si moci příjemce peníze vyzvednout založením vlastního účtu E-koruna.
Jestliže příjemce již vlastní účet má, může se rozhodnout platbu odmítnout.
Pokud příjemce odmítne platbu přijmout nebo si nezaloží vlastní účet E-koruna a nepřijme peníze do 30 dnů od data odeslání, budou vám prostředky vráceny na účet E-koruna.

Limity pro posílání finančních prostředků
Ve verzi 1.0 se žádné limity nenachází.
Dle našeho vlastního uvážení můžeme nastavit limity pro výši a hodnotu plateb, které můžete provést, a to včetně prostředků, které posíláte za nákupy. Všechny limity pro posílání finančních prostředků si můžete zobrazit po přihlášení ke svému účtu E-koruna. Chcete-li limit pro posílání peněz zvýšit, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu
Odložené platby
Ve chvíli, kdy zaplatíte určitým prodejcům nebo za určité nákupy (například za nákupy, které je k vám potřeba doručit nebo které mohou být aktualizovány a dokončeny prodejcem), poskytujete tím:

 • obchodníkovi autorizaci k vyzvednutí vaší platby později; a
 • příkaz, abychom tomuto prodejci automaticky zaplatili, až o platbu požádá.
 • Obvyklá platnost vaší autorizace je 30 dnů, může to ale být i déle. Pokud máte na svém účtu zůstatek, můžeme částku platby zadržet jako částku čekající na zpracování, a to až do doby, než si ji prodejce vybere. Pokud platba vyžaduje převod měny z naší strany, určíme a použijeme směnný kurz transakce, který je platný v okamžiku zpracování platby.

Vaše autorizace umožňuje obchodníkovi změnit výši platby předtím, než platbu vyzvedne (za účelem zohlednění provedených změn nákupu, na kterých jste se s obchodníkem dohodli, jako jsou například další daně, poplatky za poštovné či dopravu nebo slevy). Spolek E-koruna není nikdy povinen ověřovat jakékoli změny (a to ani v okamžiku převodu platby). Na základě vaší autorizace a po obdržení pokynů od obchodníka ohledně konečné výše platby můžeme provést převod jakékoli částky.

Vrácení peněz na váš účet
Jak může dojít k vrácení peněz
Příjemci vaší platby můžeme umožnit:

 • odmítnout platbu; nebo
 • přijmout platbu a později vám pomocí naší služby celou částku dané platby nebo její část vrátit.

Příslušnou částku odmítnuté nebo vrácené platby vám připíšeme k zůstatku. Částku nepřijaté platby vám připíšeme zpět k zůstatku do 30 dnů od data provedení platby.

Rizika při přijímání vrácených peněz
Vrácená částka může být nižší než částka původní platby. Důvody mohou být následující:

 • Příjemce vám vrátil nižší částku, než byla částka vaší původní platby. Vzhledem k tomu, že jsme pouze poskytovatelem platebních služeb, nevíme, jakou částku z původní platby vám má příjemce vrátit, ani proč vám příjemce poslal právě takovou částku.
 • Kolísání směnného kurzu transakce.
  Spolek E-koruna neodpovídá za žádnou ztrátu vyplývající z rozhodnutí příjemce o odmítnutí nebo vrácení platby. Výjimkou jsou případy, kdy je vrácení peněz odeslaných příjemcem ve službě E-koruna nesprávně zpracováno.
  Nejsme vůči vám odpovědní za rozdíly ve výši původní platby a vrácené platby, a to s výjimkou případů, kdy se u vrácené platby jedná o chybnou platbu.

Financování vašich plateb
Volba upřednostňovaného zdroje financování
Upřednostňovaný zdroj financování si můžete vybrat po přihlášení ke svému účtu E-koruna. V závislosti na této smlouvě s uživatelem bude upřednostňovaný zdroj financování použit jako výchozí zdroj financování pro platby odesílané z vašeho účtu.
Pro některé platby na základě smlouvy o fakturaci můžete nastavit samostatné upřednostňované zdroje financování.